Hypogonadotropic Hypogonadism due to Novel FGFR1 Mutations.